دسته: نشانه های گنج

تفسیر گروه سه تايی درگنجیابیتفسیر گروه سه تايی درگنجیابی

تفسیر گروه سه تايی درگنجیابی تفسیر گروه سه تايی درگنجیابی گروه سه تايی در گنجیابی گروه سه تايی عناصر غیر قابل اجتناب زینتی کلیساها، معابد، خانه ها و مخصوصا لوازم

مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی

مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابیمفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی

مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی مفهوم نمادهای نگهبان در گنجیابی  نمادهای نگهبان در گنجیابی مورد جالب نکته اعتقادی کار هست: نگهبان که بعد از برپایی مقبره نمادی را به عنوان 

تفسیر نماد ستاره داوود درگنجیابیتفسیر نماد ستاره داوود درگنجیابی

تفسیر نماد ستاره داوود درگنجیابی تفسیر نماد ستاره داوود درگنجیابی اولین استفاده از ستاره پنج پر به پنج هزار سال پیش در بین‌ النهرین در نزد سومریان بر می‌گردد. ستاره